A. Inschrijving jonger dan 13 jaar

Inschrijvingsformulier - Bulletin d'inscription


Woonplaats
Domicile


Verblijf in België (indien verschillend van woonplaats)
Lieu de résidence en Belgique (si différent du domicile)


Deelneming via een gemeenschap (school, gespecialiseerde instelling, atelier)
Participation via une collectivité (école, centre spécialisé, atelier)Ik laat aan de organisatie toe mijn naam, mijn beeld en mijn werken te gebruiken voor de promotie van deze wedstrijd.
Je permets à l'organisation d'employer mon nom, mon image ou mes œuvres pour la promotion de ce concours.


Slechtziende, ik verklaar in eer en geweten dat ik zelf, zonder de hulp van een derde, de werken verwezenlijk die ik bij de selectie van deze wedstrijd voorstel.
Ik verbind mij ertoe de deelnemingsvoorwaarden van deze wedstrijd te eerbiedigen.

Malvoyant, je certifie sur l'honneur que je réalise moi-même, sans l'aide d'un tiers, les œuvres que je présente à la sélection du concours.
Je m'engage à respecter le règlement de participation de ce concours.

 

OPGELET : deelnemers van minder dan 13 jaar, vergeet niet uw ouderlijke toestemming op te sturen volledig ingevuld en getekend door uw wettelijke ouders
ATTENTION : Participants de moins de 13 ans, n’oubliez pas d’envoyer votre autorisation parentale complétée et signée par votre parent légal.